هکینگ و بوترها و بهترین ترفندها موبایل و کامپیوتر و SMS و LOVE و آخرین مدهای دنیا و ماهواره

این هم فرکانس شبکه های شوتایم و ارت در ماهواره نایل ست
فرکانسهای پکیج شو تایم و ART و ADD
10930 عمودی27500
11804 افقی 27500
11842 افقی 27500
11862 عمودی 27500
11881 افقی 27500
11958 افقی 27500
11977 عمودی 27500
11996 افقی 27500
12034 افقی 27500
12073 افقی 27500
12303 افقی 27500
نوشته شده توسط حسین در ساعت 1:14 | لینک  |